HTML
Javascript
Flash Actionscript
PHP
mySQL
ASP
MS-SQL
Linux
Others
Ziwoo Board
Portfolio
About
ASP
작성  2007-03-14 07:43:35   추천: 78   조회: 2135
제목  자동링크 함수
이름(ID)  지우 (ziwoo)
<%
Function RegExpContent(str)
Dim ptrn, repstr
ptrn = "((http|https|ftp|telnet|news):\/\/[a-z0-9-]+\.[][a-zA-Z0-9:&#@=_~%;\?\/
\.\+-]+)"
repstr = "<a href=""$1"" target=""_blank"">$1</a>"

RegExpContent = ReplaceEreg(ptrn, repstr, str)
End Function
Function ReplaceEreg(ptrn, repstr, str)
Dim regEx
Set regEx = New RegExp
regEx.Pattern = ptrn
regEx.IgnoreCase = True
regEx.Global = True
ReplaceEreg = regEx.Replace(str, repstr)
End Function

content = "다음은 asprun 홈페이지 주소이다. http://www.asprun.co.kr 기억해주세요"

content = RegExpContent(content)
content = "<pre>"& content &"</pre>"

response.write content
%>
번호 제목 이름 날짜 추천 조회
13 배열이 진짜, 정말, 확실히 Null 인지 체크.. 지우 2010-05-20 66 7622
12 에디트플러스 정규식 일괄 치환 지우 2010-03-21 63 3106
11 ASP용 md5 인코딩 함수입니다.파일 지우 2007-09-19 98 6861
10 에러발생을 무시하는 On Error Resume Next[1] 지우 2007-03-20 80 3829
9 Redim() 함수를 이용한 동적배열 사용[1] 지우 2007-03-19 85 11322
8 RegExp.Test() 메소드와 RegExp.Execute.. 지우 2007-03-19 90 4675
7 쿠키 사용법 지우 2007-03-18 74 2549
6 ABC 업로드 컴퍼넌트 V4.1 파일 및 샘플파일 지우 2007-03-15 95 6852
5 Re: ABC 업로드 컴퍼넌트[2] 지우 2007-03-16 91 13939
4 자동링크 함수 지우 2007-03-14 78 2135
3 무료 이미지 리사이즈(GDI) - 나누미 컴퍼..파일 지우 2007-03-13 75 17093
2 Dictionnary 객체, Scripting 객체 지우 2007-03-08 79 3007
1 제3사 쿠키가 구워지지 않을때 강제 설정하.. 지우 2006-05-11 93 6618
[1]
제목 내용 이름  
ziwooboard v1.0
Contact Phone Number
Bank Account number
ns1.ziwoo.net (119.199.174.18)
ns2.ziwoo.net (119.199.174.18)
Naver BLOG : http://blog.ziwoo.net
Family Homepage : http://home.ziwoo.net
Copyright ⓒ 2006 By Ziwoo.net All right reserved. Administrator.ziwoonet@naver.com