HTML
Javascript
Flash Actionscript
PHP
mySQL
ASP
MS-SQL
Linux
Others
Ziwoo Board
Portfolio
About
PHP
작성  2011-11-09 14:46:19   추천: 51   조회: 2890
제목  XML 기본 예제
이름(ID)  지우 (ziwoo)
-- A.com/test.xml --

<?xml version="1.0" encoding="euc-kr"?>
<root>
    <article>
        <title>첫번째 글입니다.</title>
        <writer>김길동</writer>
        <regdate>2011.11.11</regdate>
        <hit>45</hit>
    </article>
    <article>
        <title>두번째 글입니다.</title>
        <writer>최길동</writer>
        <regdate>2011.11.08</regdate>
        <hit>30</hit>
    </article>
    ~~~
</root>


-- B.com/test.php --

<?
$xml_file = "http://A.com/test.xml";
$dom = domxml_open_file($xml_file);
$root = $dom->document_element();
$lines = $root->child_nodes();
foreach($lines as $lineNodes){
    $cells = $lineNodes->child_nodes();   
    foreach($cells as $cellNodes){
      $Records[][$cellNodes->tagname()] = iconv("utf-8","euc-kr",$cellNodes->get_content());
    }
}

print_r($Records);

//결과
    $Records[0]["title"] = "첫번째 글입니다."
    $Records[0]["writer"] = "김길동"
    $Records[0]["regdate"] = "2011.11.11"
    $Records[0]["hit"] = "45"
    $Records[1]["title"] = "두번째 글입니다."
    $Records[1]["writer"] = "최길동"
    $Records[1]["regdate"] = "2011.11.08"
    $Records[1]["hit"] = "30"
    ~~~
?>

<html>
<table>
<?for($i=0;$i<count($Records);$i++){?>
    <tr>
        <td><?=$Records[$i]["title"]?></td>
        <td><?=$Records[$i]["writer"]?></td>
        <td><?=$Records[$i]["regdate"]?></td>
        <td><?=$Records[$i]["hit"]?></td>
    </tr>
<?}?>
</table>
</html>
번호 제목 이름 날짜 추천 조회
중요 PHP 업로드진행바(Pregress Bar) 구현[62]파일 지우 2006-04-29 153 41435
35 서브도메인간에 로그인 유지하기 지우 2019-10-03 8 2986
34 XML 기본 예제 지우 2011-11-09 51 2890
33 이메일 유효성 검사 정규식 지우 2011-06-03 64 4168
32 앞에 두글자만 빼고 *표로 숨기기. 지우 2011-04-20 64 8102
31 UTF-8인지 아닌지 구분하는 함수 지우 2010-03-30 68 4299
30 2차원 배열 정렬 함수 지우 2010-03-17 70 5385
29 php와 어플리케이션 간의 사용자 id 공유[1] 임홍열 2009-12-03 82 4375
28 서버 내 특정 디렉토리 삭제 처리 루틴 좀 여쭤볼게요..[3] 임홍열 2009-11-27 72 3900
27 프로그레스바에 관해서 질문 좀 드릴께요...[1] 임홍열 2009-11-20 71 3707
26 유효한 배열만 추출. 지우 2009-10-30 69 2685
25 전화번호에 자동 하이픈 넣기 지우 2008-11-11 72 9392
24 switch case 문 예제 지우 2008-05-06 90 5090
23 history.go(-1); 했을때 이전 입력데이터 유지 지우 2007-09-07 88 7919
22 경과만료된 페이지.. 메세지 안나오게.. 지우 2007-09-07 91 3428
21 트리구조(다단계)관련 문의![1] 서영찬 2007-01-04 96 3885
20 한글포함된 문자열 자르기 - 코드짧은것 지우 2006-08-26 106 5574
19 php 와 ftp 질문이요..[2] blintz.. 2006-08-14 103 3039
18 동영상 관련 게시판을 만드는데요..AvI파일만 실행이..[3] 이효준 2006-08-09 105 4489
17 동적인 다중셀렉트 샘플 지우 2006-07-05 100 6639
[1][2]
제목 내용 이름  
ziwooboard v1.0
Contact Phone Number
Bank Account number
ns1.ziwoo.net (115.160.123.41)
ns2.ziwoo.net (115.160.123.41)
Naver BLOG : http://blog.ziwoo.net
Family Homepage : http://home.ziwoo.net
Copyright ⓒ 2006 By Ziwoo.net All right reserved. Administrator.ziwoonet@naver.com